fbpx

Od powstania naszej szkoły szukaliśmy autorytetu, patrona, który będzie wzorem dla naszej społeczności, wytyczając kierunki wychowawczo-dydaktyczne, a także opiekunem i wsparciem w podejmowanych przez nas działaniach. Wszystkie zainteresowane środowiska: uczniowie, nauczyciele, rodzice zdecydowały, że patronem nadającym nam kierunek wychowawczy będzie św. Jan Paweł II. Argumentem przemawiającym za tym autorytetem był również fakt, iż nasza szkoła powstała w roku odejścia do nieba tego świętego papieża, a nadanie imienia będzie jedną z form uczczenia jego pamięci. Opracowaliśmy program działań wychowawczych mający na celu: poznanie biografii, nauczania, twórczości św. Jana Pawła II, wdrażanie uczucia miłości i przywiązania do Ojca Świętego oraz przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. W trakcie jego realizacji organizowaliśmy: wycieczki do miejsc związanych z Ojcem Świętym (Rzymu, Wadowic, Krakowa, na Krowiarki) lekcje poświęcone biografii i twórczości, konkursy wiedzy o patronie i konkursy plastyczne.

W dniu 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole św. Jana Pawła II. Rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce – Borach krótkim programem artystycznym „Nas baca”. Następnie odbyła się Msza Św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bpa Jana Szkodoń oraz proboszczów orawskich parafii. Podczas Eucharystii poświęcono sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej. Następnie Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce dyrekcji: p. Janusza Gumularza i p. Grażyny Pilch. Po krótkiej prezentacji sztandar został przekazany uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe
w czerwonej tarczy. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół umieszczono napis Bóg – Honor- Ojczyzna – Nauka, jako główne wartości, którymi będzie się szkoła kierować. Awers jest w kolorze żółtym papieskim.W środkowej części znajduje się portret papieża z dnia beatyfikacji i kanonizacji z nazwą szkoły Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce. Poniżej umieszczono napis – cytat z homilii Papieża „Musicie od siebie wymagać choćby inni od Was nie wymagali”. Ma to być główne przesłanie całej społeczności szkoły uczniów, nauczycieli, pracowników i  rodziców. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy zebrani udali się na świetlicę szkolną, gdzie odczytano uchwałę, poświęcono pamiątkową tablicę i uroczyście przecięto wstęgę. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: ks. bp Jan Szkodoń, ks. Grzegorz Łomzik- proboszcz parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce – Borach, p. Józef Citak – Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy –  Jabłonce, p. Grażyna Pilch- Kierownik filii CKiW OHP filia Jabłonka, prowadzący szkoły zawodowe p. Janusz Gumularz oraz wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Po czym goście złożyli wpisy do Kroniki i przypięli pamiątkowe gwoździe. Po części oficjalnej zorganizowano poczęstunek dla gości i młodzieży przygotowany przez uczestników, pracowników i rodziców Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej. Uroczystość była wielkim przeżyciem dla wszystkich związanych ze szkołą. Papież Jan Paweł II w tym dniu stał się oficjalnie patronem szkoły tym samym będzie naszym wspólnym opiekunem. Uniwersalne przesłania życia i nauki Ojca Świętego staną się głównymi naszymi wskazówkami w pracy wychowawczo-opiekuńczej.

To właśnie Ojciec Święty jest dla nas duchowym wsparciem, fundamentem programu wychowawczego szkoły. Jesteśmy przekonani, że ten wielki patron jest wzorem do naśladowania dla członków całej szkolnej społeczności: uczniów, nauczycieli i rodziców. Dziedzictwo pozostawione przez niego, powinno być przekazywane kolejnym pokoleniom. Czujemy się spadkobiercami tego dziedzictwa i chcemy, by we współczesnym świecie postawa św. Jana Pawła II wytyczała nam drogę ku przyszłości.

Święty Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Karola Wojtyły (seniora) i Emilii zd. Kaczorowskich. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął po skończeniu 6 roku życia, później został uczniem gimnazjum. Wcześnie został osierocony gdyż zmarła jego matka, następnie stracił starszego brata Edmunda. Był wzorowym uczniem, uprawiał sport oraz występował w kółku teatralnym skupiające uczniów wadowickich szkół. Karol Wojtyła odznaczał się wszechstronnymi uzdolnieniami, toteż świadectwo maturalne z dnia 14 maja 1938 roku było celujące. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wyjechał z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce wybuchła wojna. Karol Wojtyła aby uniknąć wywózki do Niemiec zatrudnił się w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim, gdzie skierowano go do pracy w kamieniołomach, później pracował przy odczynnikach chemicznych.
Z tego okresu pochodzą pierwsze utwory literackie Karola Wojtyły. W lutym 1941 roku zmarł ojciec. Pracując jako robotnik w Solvayu, jesienią 1942 roku Karol wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W związku z narastaniem terroru hitlerowskiego, kardynał Adam Sapieha zlecił alumnom zamieszkanie w pałacu biskupim. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku, a 2 listopada odprawił Mszę Św. Prymicyjną w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej. W końcu listopada w 1946 roku wyjechał na dwuletnie studia do Rzymu, które zakończył doktoratem. W tym okresie życia miał również okazję poznać środowiska robotnicze w Belgii i Francji. Po powrocie do kraju Karol Wojtyła otrzymał skierowanie do swej pierwszej pracy duszpasterskiej. Przez rok pełnił obowiązki wikariusza w parafii w Niegowici. Później przeniesiony został do parafii Św. Floriana w Krakowie, gdzie pracował dwa lata.Latem skierowany został do pracy naukowej i rozpoczął habilitację z etyki i teologii moralnej. W 1958 roku (w wieku 38 lat) został Karol Wojtyła biskupem pomocniczym Krakowa, a w 1963 r. arcybiskupem. 16 października 1978 roku o godz. 18.18 z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Cały świat został zaskoczony wiadomością o wyborze Karola Wojtyły na następcę Św. Piotra. Nowy papież przybrał imię Jana Pawła II dla podkreślenia, iż pragnął iść
w ślady swych wielkich poprzedników Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I. 13 maja 1981 r. Jan Paweł uniknął cudem śmierci z rąk zamachowca Ali Agcy. Zyskał sobie przydomek „Papież Pielgrzym”. Przemierzył już ponad milion kilometrów, odwiedził przeszło 120 krajów. Wszędzie głosił Słowo Boże, stając po stronie biednych, skrzywdzonych, prześladowanych. Niestrudzenie także w krajach ogarniętych wojną, woła o pokój i miłość między ludźmi. Bez jego nauczania o godności i prawach człowieka, nie doszłoby tak szybko do upadku komunizmu. Szczególnie ukochał młodzież. Uważał, iż młodzież jest przyszłością świata. Często się z nią spotykał. Wprowadził też Światowe Dni Młodzieży, podczas których młodzież spotyka się z papieżem w duchu modlitwy i zabawy w różnych częściach świata. Zmarł w swoim apartamencie watykańskim, w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą sam ustanowił. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Placu Świętego Piotra w Rzymie w dniu 8 kwietnia. Żaden papież nie dokonał tak wiele, by poprawić stosunki między ludźmi różnej wiary: spotykał się z Żydami, muzułmanami, prawosławnymi i protestantami. Nie można wyobrazić sobie ostatnich 27 lat, zwłaszcza w dziejach Polski, bez Jana Pawła II. Jego Pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii. Jego osobowość i myśli na pewno będą miały wpływ na trzecie tysiąclecie nie tylko w Polsce.