fbpx

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st.
im. św. Jana Pawła II
w Jabłonce

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943);
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586);
 4. Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim;
 5. Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

I . Oferta  edukacyjna

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce prowadzi nabór
na rok szkolny 2019/2020 do klas wielozawodowych, kształcących w zawodach:

 • cieśla
 • cukiernik
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • złotnik – jubiler
 • ślusarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • elektryk
 • i inne w zależności od zapotrzebowania rynku
 1. Rekrutacja

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, składany w sekretariacie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce. Wniosek mowa w należy wydrukować z systemu elektronicznego V-Edukacja Nabór.
 2. Rekrutacja na rok 2019/2020 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat., jak i systemem tradycyjnym poprzez złożenie kwestionariusza w sekretariacie szkoły.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Kandydaci do szkoły w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019
 • dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej samodzielnie lub w sekretariacie
  Branżowej Szkoły  Wielozawodowej I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce.  Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli to gimnazjum bierze udział w rekrutacji elektronicznej, lub szkole podstawowej
 • wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej V- Edukacja Nabór podczas rejestracji wniosek drukują i dostarczają go do sekretariatu Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce.,
 • do wglądu – dokument potwierdzający dane osobowe kandydata (legitymacja lub dowód osobisty)
 1. Od 25 kwietnia 2019 do 27 czerwca 2019 r.Komisja Rekrutacyjna Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
 • Od 21 do 27 czerwca 2019 r. kandydaci dostarczają do sekretariatu Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 1. 28 czerwca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. Do 9 lipca 2019 r.rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce.:
 • podanie
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
 • do dokumentów kandydat dołącza 3 aktualne zdjęcia
 • odpis akt. urodzenia
 • życiorys
 • ksero dowodu jednego z rodziców
 • karta informacyjna z sekretariatu szkoły gimnazjum lub szkoły podstawowej
 1. 10 lipca 2019 r., o godz. 12.00Komisja Rekrutacyjna Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Od 11 do 18 lipca 2019 r. kandydaci w postępowaniu uzupełniającym dostarczają do sekretariatu Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce.:
 • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji,
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu.
 • W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi
 1. Od 11 do 23 lipca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce, dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
 2. 24 lipca 2019 r., o godz. 12.00Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. Do 23 sierpnia 2019 r. rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce :
 • podanie
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • odpis akt. urodzenia
 • życiorys
 • ksero dowodu jednego z rodziców
 • karta informacyjna ze szkoły gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • Do dokumentów, kandydat dołącza trzy aktualne zdjęcia
 1. 24 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce
  w postępowaniu uzupełniającym.

Kryteria przyjęcia

 1. Do Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce
  pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 20 pkt
 • za stopień bardzo dobry             – 18 pkt
 • za stopień dobry                            – 15 pkt
 • za stopień dostateczny                – 10 pkt
 • za stopień dopuszczający           – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
  18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Branżowej Szkoły  I stopnia o nazwie:
  Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce, złożoną
  z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata i może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
  5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wyżej wymienionym wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Facebook