fbpx

Wewnętrzne procedury funkcjonowania w Branżowej Szkole Wielozawodowej   im. św. Jana Pawła II w Jabłonce w czasie epidemii, COVID-19[1]

Stan na dzień 1 września 2020 r.

Niniejsze procedury uwzględniają

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.:

Niniejsze procedury podlegają przeglądowi i w razie potrzeby aktualizacji co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym.

I

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły muszą stosować się do następujących zasad:
 2. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 3. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 4. Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 6. Osoby z zewnątrz udają się bezpośrednio do sekretariatu celem uzyskania stosownych informacji, co do załatwienia sprawy;
 7. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.30 do 16.00.
 9. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie szkoły .
 10. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek z napisem “Zużyte maseczki i rękawiczki”
 11. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia korona wirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane, co najmniej raz dziennie.
 13. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 14. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych (kino, muzeum) i wycieczek szkolnych.
 15. Zakazu nie stosuje się do wyjścia (przejścia) uczniów na halę sportową w celu odbycia zajęć z wf.
 16.  Obowiązują wówczas ogólne zasady higieny, w tym zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, jeśli tak stanowią przepisy szczególne.
 17. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 18. Zgoda i opinia, o których mowa powyżej mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 19. Zawieszenie zajęć, o którym mowa powyżej, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 20. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa powyżej, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

II.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w miarę możliwości nie wcześniej niż na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania bezpieczeństwa epidemicznego w przestrzeni publicznej.
 4. Jeżeli ze względu na rozkład jazdy środków komunikacji, które uczeń wykorzystuje niemożliwe jest spełnienie pkt. 2, wówczas uczeń może oczekiwać na korytarzu szkolnym, pod klasą – ( obowiązuje osłona ust i nosa). Osłona ust i nosa obowiązuje w czasie, kiedy szkoła znajduje się w strefie żółtej lub czerwonej. 
 5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole, co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. Wskazane dane wykorzystywane będą wyłącznie przez okres niezbędny i uzasadniony względami epidemicznymi, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku szkolnego. Wskazanym osobom przekazuje się informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk w miejscach do tego oznaczonych (wejścia do szkoły, szatni, korytarze itp.) , częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczniom rekomenduje się zakup własnego “podręcznego” płynu do dezynfekcji lub chusteczek antybakteryjnych.
 10. Należy wietrzyć (obowiązek w tym zakresie spoczywa na nauczycielu) sale lekcyjną, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Zajęcia, które wymagają podziału na grupy (języki obce, kursy zawodowe, informatyka) przechodzą do innych sal, z zachowaniem dystansu i stosowaniem osłony ust i nosa do czasu zajęcia miejsc w salach.
 13. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, klatki schodowe).
 14. Organizacja przerw międzylekcyjnych:
 15. w czasie przerw uczniowie pozostają w swojej klasie pod opieką nauczyciela, który zakończył zajęcia lub nauczyciela dyżurującego.
 16. Zostanie ustalony dodatkowy harmonogram przerw dla poszczególnych klas oraz nauczycieli dyżurujących.
 17. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, który prowadzi zajęcia z jedna grupą
  w danym dniu organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

III.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników
  w zakresie szerzenia się COVID-19.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami
  z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba, że szczególne zasady w tym zakresie wprowadzi Dyrektor w czasie, gdy szkoła znajduje się w strefie żółtej lub czerwonej.
 5. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa ( pokój nauczycielski, korytarz, klatka schodowa ).
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Rekomenduje się organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na powietrzu.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 14. Zaleca się:
 15. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (korytarzy) – mycie, co najmniej 1 raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 16. dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 17. dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 18. dezynfekcja toalet – 1 raz dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 19. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 20. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 21. sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 22. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 23. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

IV.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz sekretariatu

 1. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, co najmniej raz dziennie.
 2. Po przyjęciu książek od ucznia należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 4. Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30
 5. Preferuje się kontakt telefoniczny lub mailowy.
 6. Funkcjonowanie sekretariatu w szkole w ciągu dnia oraz obsługa uczniów i nauczycieli
  a także osób z zewnątrz zostaje ograniczona do minimum.
 7. Zarówno nauczyciele jaki i uczniowie, oraz inne osoby, w tym rodzice, które chcą załatwić sprawę w sekretariacie stosują się do zaleceń sanitarnych, zasłaniają usta i nos,
  a także zachowują odległość ok 1,5 m, nie gromadzą się w kolejce do sekretariatu.

V.

Zasady funkcjonowania pracownia informatyczna, pracownia gastronomiczna, pracownia fryzjerska.

1. W pracowni może przebywać tylko grupa wraz z nauczycielem. Zabrania się przebywania osób z zewnątrz oraz uczniów z innych grup/klas.

2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.

3. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu miedzy uczniami (min. 1,5 m) na zajęciach praktycznych wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa.

4. Następna grupa może wejść na pracownię po wykonaniu przez poprzednią czynności dezynfekcyjno – porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

5. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

6. W pracowni gastronomicznej należy w szczególności:

1) Przestrzegać zasad dostarczania i przyjmowania towaru do pracowni.

 1. Zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych dostawców i przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.
 2. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony pomieszczenia kierownika warsztatów.
 3. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2) Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny (należy wyparzać)

7.  W pracowni fryzjerskiej należy w szczególności:

1) przestrzegać zakazu przyprowadzania osób z zewnątrz, innych klas, grup, jako modeli do strzyżenia.

2) jeżeli w pracowni uczeń korzysta ze sprzętu wspólnego to powinien to robić w obrębie własnego stanowiska,

3) Po zakończeniu zajęć  dokładnie dezynfekuje się sprzęt który był używany.

9. W pracowni informatycznej

1) dbać o dezynfekcję blatów, klawiatur, krzeseł itp,

VI.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. Izolatorium ( pokój w internacie ), służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Nowym Targu ( nr tel. 18 2663165 ) oraz organ prowadzący szkołę ( tel. 604 213 719 ).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

VII.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na  to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

VIII.

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na  czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

IX

Postępowanie w przypadku prowadzenia zajęć w strefie żółtej i czerwonej

W przypadku prowadzenia zajęć w strefie żółtej i czerwonej zgodnie z wytycznymi przywołanymi na wstępie:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 2. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej
 3.  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;


X.

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana, jako wiadomość do nauczycieli oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. O procedurze należy informować uczniów na pierwszych zajęciach wychowawczych.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze osoby zainteresowane będą zawiadamiane niezwłocznie.

[1] opracowano z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz aktualnych przepisach prawa.