fbpx

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia
im. św. Jana Pawła II
w Jabłonce

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Opracowany na podstawie:

Rekrutacja uczniów do klas I dla absolwentów szkół podstawowych odbywa się na podstawie  zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 30 stycznia 2024r.

 

I . Oferta  edukacyjna

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I  Stopnia im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych wielozawodowych  w zawodach:

 • cieśla
 • cukiernik
 • kucharz
 • kamieniarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • złotnik – jubiler
 • ślusarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • elektryk
 • elektromechanik
 • piekarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i inne w zależności od zapotrzebowania rynku pracy
 1. Rekrutacja

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, składany w sekretariacie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia  im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce. Wniosek  należy wydrukować z systemu elektronicznego V-Edukacja Nabór lub ze strony szkoły
 2. Rekrutacja na rok 2024/2025 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat. oraz systemem tradycyjnym poprzez złożenie kwestionariusza w sekretariacie szkoły.

Kryteria przyjęcia

 1. Do Branżowej Szkoły Wielozawodowej  I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (minimum 30 punktów).
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Branżowej Szkoły Wielozawodowej  I stopnia  im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, technika i informatyka oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
 2. Wyniki egzaminu  ósmoklasisty wyrażone w procentach z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 20 pkt
 • za stopień bardzo dobry             – 18 pkt
 • za stopień dobry                            – 15 pkt
 • za stopień dostateczny                – 10 pkt
 • za stopień dopuszczający           – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
  18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Branżowej Szkoły Wielozawodowej  I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
  5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wyżej wymienionym wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.