fbpx

Zarządzenie nr 2 /2020/21

Dyrektora  szkoły Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia im św. Jana Pawła II w Jabłonce w sprawie rozpoczęcia “Nauczania zdalnego” z 14.10.2020 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§1
1. Zobowiązuję nauczycieli do nauczania w formie pracy zdalnej, w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Ustalam, iż nauczyciele pracują według ustalonego planu lekcji
3. Ustalam, iż nauczyciele mają konsultacje indywidualne według ustalonego harmonogramu
4. Ustalam, że uczniowie będą mieli lekcje w formie zdalnej na platformie Teams. Informacje o lekcjach będą również przekazywane na Teams, mailem oraz przez Messenger i Facebook
5. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.

§2
Zarządzenie obowiązuje do 18 października  2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 r.